211129__nq_40_vv_mien_nhiem_nguoi_dai_dien_quan_ly_von_tai_thu_phi_tu_dong_vetc_doi_voi_ong_pv_luong_signed