10/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 100:20.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HUT của CTCP Tasco như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2013
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2013

Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          – Tỷ lệ thực hiện: 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 20 cổ phần mới)
          – Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần trả cổ tức năm 2011 và năm 2012 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 199 cổ phần sẽ được hưởng là 199/100*20=39,8 cổ phần, được làm tròn xuống 39 cổ phần. Như vậy, cổ đông sở hữu 199 cổ phần sẽ được nhận 39 cổ phần mới, phần lẻ 0,8 cổ phần sẽ được Công ty hủy bỏ.
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Tasco (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền (nếu có).
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký

 

(Trích nguồn tin từ HNX)