Đoàn chủ tịch điều hành đại hội gồm: ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Văn Lương – Phó Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quang Lâm – Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Tasco.

Tại đại hội, Tổng giám đốc Hoàng Hà Phương đã báo cáo kết quả hoạt động  sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và dự kiến kết quả năm 2015 như sau:

Đặc biệt, các cổ đông đã thông qua tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông với những nội dung quan trọng sau:

1.       Dự kiến quý I/2016 sẽ tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2015 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ trả cổ tức 7% tính trên mệnh giá 10.000đ/cổ phần.

2.       Phát hành  tối đa 139.883.313 cổ phần để tăng vốn điều lệ. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành theo mệnh giá là 1.398,8 tỷ đồng và thặng dư (nếu có) sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn tự có tham gia vào thực hiện đầu tư các dự án và bổ sung vốn lưu động.

3.       Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thúy và bổ nhiệm bà Phạm Thị Chi là thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

4.       Bổ sung thêm các ngành: Hoạt động tư vấn quản lý; Giáo dục khác chưa được phân vào đâu ( khóa đào tạo về phê bình đánh giá chuyên môn, kỹ năng…); Dịch vụ hỗ trợ giáo dục vào danh sách ngành nghề Kinh Doanh của công ty.

5.       Vốn điều lệ và số cổ phần theo vốn tương ứng sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

6.       Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty theo các quy định của Pháp luật.

Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền dự đại hội cổ đông là 78 người, đại diện 74,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã thống nhất 99,98% (0,002% phiếu không hợp lệ) và thông qua toàn văn Nghị Quyết và Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày 22/12/2015.