Dự án South Building phần ngầm công trình đảm bảo tiến độ, phần thân công trình vượt nhanh một ngày so với tổng tiến độ thi công được duyệt.

 • Đã thi công xong toàn bộ hệ kết cấu cọc, đài móng và kết cấu 2 tầng hầm.
 • Đã hoàn thành phần thân thô và hoàn thiện sàn tầng 2, sàn tầng 3.
 •  
 •  

Tiến độ thực tế của dự án Xuân Phương Residence:

 • Tòa A, B, C, D (Báo Nhân dân): Lô 1, 2 đang thi công cọc khoan nhồi và cọc ép 400×400 đạt 98% kế hoạch tiến độ. Lô 5 đang thi công cọc đài trà.
 • Lô 3 toàn E, F (VP TW Đảng): đang thi công vách tầng 13 và đang lắp dựng copha sàn tầng 13. Lô 6 và 7 đã thi công xong cọc đại trà.
 • Về hạ tầng, đã hoàn thành san nền và hoàn trả mương tưới; đang đắp cát nền đường K98 và cấp phối đá dăm loại 2.

Các giai đoạn của Dự án Foresa Villa đều đảm bảo tiến độ

 • Giai đoạn 1: Lô TT3 đã xong sàn tầng 2, 3, mái. Đang thi công xây tường; Lô TT4, TT5, BT4 đều đã thi công xong móng, thân và đang xây, trát tường; Lô TT6 đã thi công xong phần móng; Lô TT7 đã xây xong sàn tầng 2; Lô TT9 đã xong phần móng, sàn tầng 2,3 và đang làm sàn mái, xây tường; Lô BT5 đã xong phần móng, đang làm sàn tầng 2 và đang xây tường; Lô BT7 đã xong phần móng, sàn tầng 2 và đang làm sàn tầng 3.
 • Giai đoạn 2.1: Thi công phần kết cấu thô đạt tiến độ, kết thúc sớm phần kết cấu thô, triển khai sớm thi công xây trát.
 • Giai đoạn 2.2: Thi công đảm bảo tiến độ kế hoạch: Lô TT8 đã xong phần móng, đang làm sàn tầng 2; Lô TT11, TT12, TT15 đã xong phần móng, sàn tầng 2 và đang làm sàn tầng 3; Lô TT16 đã xong phần móng, thân; Các Lô BT1, BT3, BT8, BT9, BT10, BT11, BT12 đã xong phần móng và sàn tầng 2; Lô BT13 đã xong phần móng.
 • Giai đoạn 2.3: Lô TT15 thi công phần móng đạt tiến độ theo kế hoạch.
 •