Chi tiết tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013, vui lòng xem tại đây.