Công ty Cổ phần Tasco phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 05/11/2018

Chi tiết, xin vui lòng xem thêm Tại đây.