Ngày 16 tháng 01 năm 2015, Công ty cổ phần Tasco đã ban hành thông báo
số 06/TB/-TASCO về việc thay đổi nội dung Đăng kí kinh doanh.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây.