Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần TASCO

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần TASCO

Mã chứng khoán:HUT

Mã ISIN:VN000000HUT7

Mệnh giá:10,000 đồng

Sàn giao dịch:HNX

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:25/02/2016

– Lý do và mục đích:
1. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền
2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
– Nội dung cụ thể:
1. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:
– Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu ((01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
– Ngày thanh toán: 16/03/2016
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Tasco, địa điểm: Tầng 4, tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/03/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.
2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu:
– Mã quyền mua: MIRHUT161
– Mã ISIN quyền mua: VNMIRHUT1611
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 03/03/2016 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 04/04/2016)
– Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 89.883.313 cổ phiếu
– Giá phát hành: 10.000 đồng
– Tỷ lệ thực hiện: 10:7 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 07 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
+ Đối cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 654 cổ phiếu, khi đó cổ đông sẽ được mua số cổ phần như sau: (654*7)/10 = 457,8 cổ phiếu. Do việc làm tròn xuống hàng đơn vị nên số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 457 cổ phiếu.
+ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ  hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là  10.000 đồng/cổ phần.
+ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua nêu trên được chào bán cho đối tượng khác (trừ số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn) bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
–  Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 03/03/2016 đến ngày 23/03/2016.
+ Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
– Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 03/03/2016 đến ngày 30/03/2016.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Tasco, địa điểm: Tầng 4, tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống, Đa, Thành phố Hà Nội.
– Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tasco
+ Số TK: 2131.0000.177932
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý  đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 29/02/2016
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

 

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA

 MÃ CHỨNG KHOÁN HUT

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tasco

– Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016

– Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: Chậm nhất vào 15h ngày 29/02/2016.

– Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 03/03/2016 đến ngày 23/03/2016.

– Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 03/03/2016 đến ngày 30/03/2016.

– Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: 01/04/2016.

– Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:

+ Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177

+ Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành