Ngày 10 tháng 04 năm 2015, Công ty cổ phần Tasco đã ban hành quyết định số 69/QĐ/-TASCO về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Vũ Quang Lâm và quyết định số 70/QĐ/-TASCO về việc bổ nhiệm ông Hoàng Hà Phương làm Tổng Giám đốc công ty cổ phần
Tasco.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây:

Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Vũ Quang Lâm.
Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Hoàng Hà Phương.