Ngày 21 tháng 01 năm 2015, Công ty cổ phần Tasco đã ban hành thông báo
số 07/TB/TASCO-TCKT về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây.