Ngày 15 tháng 04 năm 2015, Công ty cổ phần Tasco đã ban hành thông báo
số 31/TB/-TASCO về việc thay đổi đăng kí kinh doanh của công ty cổ phần
Tasco.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây:

Thông báo thay đổi đăng kí kinh doanh lần thứ 14.

Nội dung đăng kí kinh doanh lần thứ 14.