Chi tiết "Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013", vui lòng xem tại đây.