Doanh nghiệp là một cơ thể mà mỗi thành viên là một tế bào. Muốn cho cơ thể khoẻ mạnh thì mỗi tế bào cần khoẻ mạnh và quan trọng hơn cả là một sự gắn kết chặt chẽ và hợp lý giữa những tế bào ấy. Chính vì thế, TASCO luôn luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn tài nguyên con người. Chúng tôi quan niệm nhân lực không chỉ phải theo kịp được các nhu cầu của công việc mà còn phải đi trước để hướng đạo cho các hoạt động và nguồn lực khác.

Trong chính sách về nhân sự, TASCO quan tâm tới những điều sau đây:

  • Tuyển chọn và giữ người phù hợp.
  • Đào tạo và giúp các cá nhân tự đào tạo để có được nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm và cách xử trí đúng đắn, phù hợp với định hướng phát triển.
  • Đãi ngộ nhân viên một cách xứng đáng với những đóng góp của họ cho sự phát triển của công ty kể cả trong công việc lẫn trong việc phát triển văn hoá doanh nghiệp.
  • Luôn khuyến khích sự sáng tạo và tạo điều kiện cho nhân viên được phát triển, được thăng tiến.
  • Tạo lập và phát triển một nền văn hoá doanh nghiệp mang tính quốc tế cao nhưng vẫn đậm đà bản sắc Việt Nam: chuyên nghiệp, lành mạnh, hợp tác, đoàn kết, vui vẻ, thu nhập cao cho nhân viên và lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư.